Úvod do sekce Zpravodaj z konání obecního zastupitelstva PDF Tisk Email

 

Vážení občané, z důvodu zlepšení komunikace v otázkách, které souvisí s činností OS Zdravé Ktišsko, Vám budeme pravidelně v podobě krátkých reportáží poskytovat informace z jednání obecního zastupitelstva obce Ktiš.
Věříme, že tímto krokem dojde ke zlepšení komunikace mezi obecním zastupitelstvem, OS Zdravé Ktišsko a širokou veřejností.
Našim cílem není v žádném případě suplovat činnost obce, veškeré potřebné informace máte možnost získat na obecním úřadě (zápis z jednání OZ), budeme se snažit upozorňovat na dění kolem lomu a další případy související s ochranou přírody a rozvojem Ktišska.

Reportáž z OZ obce Ktiš konaného dne 22.9.2011:
Ve věci lomu a rozvoje Ktišska byly projednávány tyto body:

1) Žádost společnosti Garnet Group a.s. o pronájem pozemku.
2) Souhlas se stavbou rybníka – Dolák Martin
3) Otevřený list MUDr. Miroslava Krejčího zastupitelům obce Ktiš s informací o dopisu starostky paní Ilony Mikešové Báňskému úřadu v Příbrami
4) Informace o činnosti OS Zdravé Ktišsko ve věci lomu
5) Změna územního plánu obce Ktiš a jejích osad.

Zastupitelstva se účastnilo 5 zastupitelů (omluven MUDr. Kocna a pan Koryta) a řada hostů.

ad 1) OZ vyřadilo tento bod z projednání (hlasovalo všech 5 zastupitelů). Otázka pronájmu pozemku obce v oblasti lomu bude projednána OZ až po vyjasnění všech okolností souvisejících s těžební činností.

ad 2) OZ vydalo souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku v oblasti rybníka Dobročkov Martinu Dolákovi.

ad 3) Na žádost zastupitelky MUDr. Krejčové byl k projednání předložen bod týkající se otevřeného dopisu MUDr. Miroslava Krejčího. Bohužel nedošlo k projednání tohoto bodu, zastupitel Martin Dolák se slovy, že se už o lomu nebude bavit opustil zasedání zastupitelstva a odešel. Zastupitel Jan Pavlík se o tomto konkrétním tématu odmítl bavit s tím, že se jedná o starou věc a odmítá ji řešit. Host Pavel Pánek se snažil zastupitelům vysvětlit, že tomu tak není, jelikož dopis adresovaný Obvodnímu Báňskému úřadu Příbram starostkou obce Ilonou Mikešovou a zastupitelem Milanem Korytou ze dne 29.4.2011 byl k dispozici až po jednání účastníků řízení ve věci povolování těžby v lomu Ktiš konaného na OBÚ Příbram dne 24.8.2011. Bod projednán bohužel nebyl.

ad 4) Pavel Pánek podal ještě osobně, mimo emailu zaslaného na obecní úřad dne 25.8.2011 včetně všech dokumentů, informaci zastupitelům a vysvětlil kroky OS Zdravé Ktišsko ve věci lomu, jedná se o tři podněty, které OS podalo (detaily viz web Zdravé Ktišsko sekce Aktuálně).

 Podnět podaný MV ČR ve věci prošetření usnesení č. 5 u OZ konaného dne 14.6.2010. OS podalo podnět MV, jelikož se jedná o zásadní dokument = souhlas obce, který dle našeho názoru trpí zásadnímu nesrovnalostmi a je třeba zjednat nápravu (kontrola MV byla odsouhlasena na předchozím zastupitelstvu). Kontrola MV proběhla 14.9.2011 a dle informací paní starostky bude výsledek znám do cca 14 dnů.

 Podnět MŽP a KÚ JčK ke zrušení výsledků Zjišťovacího řízení KÚ JčK vedeného v roce 2010, jedná se o zásadní dokument týkající se vlivu na životní prostředí a kvalitu života, který byl dle našeho názoru projednán bez účasti veřejnosti (záměr nebyl zveřejněn na internetu obce Ktiš) a z tohoto důvodu je nutné závěry řízení zrušit.

 Připomínky ke Zjišťovacímu řízení KÚ JčK vedenému v roce 2010. OS Zdravé Ktišsko podalo připomínky opět na základě absence informační povinnosti obce.

ad 5) Byl projednán návrh na změnu územního plánu obce Ktiš a jejích osad v souvislosti s požadavky občanů. Doporučujeme všem občanům, aby se o této skutečnosti detailně informovali na obci.

Zapsal: Pavel Pánek, 25.9.2011