Správní řízení na výjímku ze zákazu pro kytky PDF Tisk Email

 

Naše občanské sdružení obdrželo dne 27. 9. 2012 oznámení od odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu pro zvláště chráněné druhy rostlin: hruštička prostřední (Pyrola media), plavuník Zeillerův a plavuník zploštělý nacházejících se v DP Ktiš nebo v jeho nejbližším okolí.
O výjimku požádala těžební společnost Garnet Group, a.s., v souvislosti s udělením licence na těžbu granátu.
Protože naše sdružení už v minulosti bez výsledků upozorňovalo na výskyt zvláště chráněných druhů a na vysokou biologickou hodnotu územní DP Ktiš (viz Podnět pro odstranění nedostatků biologického hodnocení), přihlásili jsme se svým dopisem z 30. 9. 2012 za účastníka řízení a požádali jsme o přerušení řízení do 16. 11. 2012 z důvodů kompletace a předání výsledků vlastního biologického průzkumu prováděného autorizovanými osobami a zaměřeného na základní druhy rostlin, brouky a motýly s důrazem na chráněné a evropsky významné druhy.
Naší žádosti bylo vyhověno a správní orgán prodloužil řízení do námi požadovaného termínu.
Všechny související dokumenty:
1. Zahájení správního řízení na kytky
2. Přihláška sdružení ke správnímu řízení na kytky
3. Informace o průběhu správního řízení na kytky jsou pod stejnými názvy uloženy v sekci Dokumenty.

Dne 16. 11. 2012 jsme správnímu orgánu doručili slíbené výsledky vlastního biologického průzkumu ve formě stanoviska autorizované osoby Mgr. Vladimíra Vrabce, Ph.D, spolu s našimi připomínkami k řízení.
Poté bylo svoláno na 5. 12. 2012 ústní jednání, kterého se bohužel nezúčastnil investor a naše připomínky a návrhy na zmenšení rozsahu těžby nemohly být tudíž projednány.
Dne 17. 12. 2012 rozhodl správní orgán z důvodu dlouhodobé hospitalizace investora a na žádost projektanta POPD o opakování ústního jednání na den 3. 1. 2013.
Tohoto jednání se již zúčastnil mimo nás také projektant POPD, investor a zástupce AOPK.
Z jednání vyplynul návrh podmínek rozhodnutí a omezení těžebního prostoru, které se v terénu definitivně stanoví ve vegetačním období (květen 2013) za přítomnosti odborníků.
Zápis z ústního jednání je uveden v sekci Dokumenty pod názvem Zápis z ústního jednání ze dne 3. 1. 2013 spolu se stanoviskem autorizované osoby a zákresem možného výskytu chráněných rostlin od ing. Pavlička, Ph. D. pod názvy Stanovisko autorizované osoby a Návrh změny DP lomu Ktiš.

Koncem dubna 2013 stanovil správní orgán ústní jednání a místní šetření na 15. května 2013. Na tomto jednání byly potvrzeny výskyty zvláště chráněných rostlin a byly také v terénu vymezeny hranice nutné k jejich ochraně, jak bylo dohodnuto 3. 1. 2013.
Dne 3. června 2013 vydal, podle očekávání, správní orgán rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných rostlin za předpokladu respektování těchto podmínek:
a) omezení těžby v jihovýchodní části DP
b) zrušení výsypky podél jižní hranice DP
c) v případě, že nebude vydáno povolení k těžbě do 3 let od nabytí právní moci této výjimky, musí být proveden dodatečný biologický průzkum.
Protože toto rozhodnutí neobsahovalo všechny dohodnuté podmínky z ústního jednání dne 3. 1. 2013, podali jsme proti rozhodnutí odvolání, ve kterém jsme požadovali doplnění podmínek o pravidelný biologický dozor nezávislou osobou.
Našemu odvolání bylo vyhověno a rozhodnutí o udělení výjimky bylo upraveno. Žadatel o výjimku také dodatečně předložil aktualizovaný Plán otvírky, přípravy a dobývání pro DP Ktiš.
Konečná verze pravomocného rozhodnutí je uvedena v sekci Dokumenty-archiv pod názvem Rozhodnutí o udělení výjimky.