PDF Tisk Email

Stanovy občanského sdružení Zdravé Ktišsko
Dne 12.5.2012 schválila členská schůze drobnou úpravu týkající se počtu členů výboru sdružení, dozorčí rady a čestného členství.
Upravené stanovy:


 

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: Zdravé Ktišsko (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je Dobročkov 17, Ktiš, 38301 Prachatice. Anglický ekvivalent jeho jména zní The healthy region of Ktiš.

3) Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek  je ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

4) Charakterem sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu ochrany přírody a rozvoji občanské společnosti na území Ktišska. Sdružení je právnickou osobou.


čl. II
Cíle sdružení

Cíle sdružení jsou:
- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;

- ochrana životního prostředí včetně ochrany zdraví a kvality života;

- podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí;

- rozvoj demokracie a občanské společnosti;

- přispívání k rozvoji rekreační funkce krajiny Ktišska;

- ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu Ktišska;

- podpora trvale udržitelného rozvoje Ktišska spojeného s využíváním technologií šetrných k přírodě


čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň a činnosti Sdružení odpovídají cílům definovaným ve Čl. II.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, zejména:
- praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;
- kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí;
- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírodního prostředí;
- osvětová činnost spojená s vydáváním letáků a publikací.

3) Další formy a náplň činností stanoví členská schůze.


čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválené písemné přihlášky členskou schůzí. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání 2/3 většinou všech členů.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
- rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
- nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
- úmrtím nebo zánikem sdružení.

5) Člen má právo
- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení;

- plnit usnesení orgánů sdružení;

- aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení;

- účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce;

- platit členské příspěvky.

7) Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen má stejná práva jako řádný člen vyjma práva volit a být volen do orgánů sdružení. Má povinnost dodržovat stanovy a neplatí členské příspěvky.


čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

- členská schůze;

- výbor sdružení;

- dozorčí rada.


čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení písemně na jejich e-mailovou adresu nejméně 7 dnů přede dnem konání členské schůze. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
- volí výbor sdružení a dozorčí radu;

- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
- přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena;
- určuje koncepci a cíle pro další období;
- stanovuje výši členských příspěvků.


čl. VII
Výbor sdružení

1) Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Schůze výboru je volně přístupná členům sdružení. Výbor připravuje zprávu o činnost za minulé období, návrh rozpočtu na další období a případné změny stanov a návrhy cílů.

2) Výbor na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení.

3) Výbor má 3 členy, které volí členská schůze. Funkční období členů výboru je 1 rok Opětovná volba je možná.


čl. VIII
Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2) Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze. Funkční období členů dozorčí rady je 1 rok. Opětovná volba je možná.čl. IX

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně. Plnou moc k zastupování mohou členové výboru udělit i další osobě. Tato plná moc musí být schválena nadpoloviční většinou členů výboru.


čl. X
Hospodaření sdružení

1) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2) K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování atp.) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

4) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.


čl. XI
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.