Správní řízení o povolení hornické činnosti PDF Tisk Email

Naše občanské sdružení se ihned po svém založení přihlásilo k účasti v právě probíhajícím správním řízení o povolení hornické činnosti v lomu Ktiš vedeném Obvodním báňským úřadem v Příbrami na žádost organizace Garnet Group, a.s. Báňský úřad nás svým rozhodnutím ze dne 8. 9. 2011 vyloučil z účasti ve správním řízení s odůvodněním, že jsme vznikli až po zahájení řízení a že nemají žádný právní důvod k našemu dodatečnému zařazení do řízení.
Po našem odvolání k nadřízenému Českému báňskému úřadu v Praze bylo správní řízení přerušeno až do doby vyřízení našeho odvolání.
Dne 31. 10. 2011 jsme obdrželi od Českého báňského úřadu v Praze rozhodnutí, ve kterém se ztotožnili se s právním názorem Obvodního báňského úřadu v Příbrami a potvrzují naše vyloučení ze správního řízení. Proti jejich rozhodnutí se nemůžeme už dále odvolat.
Naštěstí zůstávají účastníky správního řízení ještě manželé Krejčí a manželé Pánkovi, kteří uplatňují i naše připomínky.
Dne 9. 12. 2011 bylo účastníkům správního řízení zasláno usnesení, ve kterém báňský úřad reaguje na stížnost manželů Krejčích a konstatuje: Obvodní báňský inspektor ing. Petr Miletínský je vyloučen ze všech úkonů v řízení o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Ktiš, které je na žádost organizace Garnet Group, a.s. se sdílem Ktiš 11, PSČ 384 03, IČ 28076290, vedeno Obvodním báňským úřadem v Příbrami pod č.j. 179/11/07.
Vedoucí úřadu ing. Bivoj Merc konstatuje, že při jednání s Mudr. Krejčím a ing. Pánkem se ing. Miletínský dopustil hrubého porušení vnitřních předpisů OBÚ a jeho chování bylo neslučitelné s chováním obvodního báňského inspektora a porušením „Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné zprávě".
Na závěr ing. Bivoj Merc konstatuje: „V průběhu posuzování jsem zvážil všechny vznesené námitky k podjatosti ing. Miletínského a konstatuji, že průběh řízení, ani doposud činěné správní úkony neprokazují důvody k vyslovení jeho podjatosti v řízení. Způsob jeho jednání s Mudr. Miroslavem Krejčím a Ing. Pavlem Pánkem dne 24. 8. 2011 je však doložitelnou pochybností o jeho nepodjatosti vůči Mudr. Miroslavu Krejčímu, jako účastníku vedeného řízení. Proto jsem v rámci procesní opatrnosti rozhodl, jak je výše uvedeno.“
Dne 27. 12. 2011 bylo účastníkům správního řízení doručeno rozhodnutí báňského úřadu o přerušení řízení do 31. 3. 2012 s výzvou žadateli o doplnění žádosti o rozptylovou, hydrogeologickou, akustickou a seizmickou studii. Zároveň správní úřad požaduje posouzení rizika uvolňování radonu a výskytu radioaktivních prvků při těžbě a posouzení vlivu hornické činnosti na zdraví obyvatel Ktišska.

Všechny dopisy týkající se sdružení jsou uvedeny v sekci Dokumenty pod názvy:
1. Přihláška sdružení k účasti v řízení
2. Oznámení OBÚ o vyloučení sdružení z účasti
3. Odvolání sdružení proti vyloučení z účasti
4. Oznámení OBÚ o přerušení řízení
5. Rozhodnutí ČBÚ o odvolání sdružení.

V průběhu přerušení výbor sdružení důkladně prostudoval podklady žadatele o povolení hornické činnosti a dospěl k těmto závěrům:
a) plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) je nedostatečný
b) stanoviska orgánů ŽP byla vydána na základě nedostatečných podkladů.

Z těchto důvodů naši zástupci ve správním řízení podali podnět k odstranění nedostatků biologického hodnocení a přerušení správního řízení a dodatečné připomínky ke správnímu řízení ohledně POPD.
Oba dokumenty jsou uvedeny v sekci Dokumenty pod názvy: Podnět k odstranění nedostatků biologického hodnocení a Dodatečné připomínky ke správnímu řízení.
Zároveň jsme také informovali orgány ŽP v Prachaticích a ČB o nových skutečnostech a nedostatcích v biologickém hodnocení. Protože báňský úřad obdržel od těžařů všechny požadované studie a tím odpadly důvody přerušení správního řízení obnovil dne 11. 4. 2012 řízení o povolení hornické činnosti. Zároveň vydal usnesení o stanovení termínů, ve kterém ukončuje možnost podávat návrhy a navrhovat důkazy ve správním řízení ke dni 27. 4. 2012 a stanovuje závěrečný termín pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí na 4. 5. 2012.
Obě usnesení jsou uvedena v sekci Dokumenty pod názvy: Pokračování správního řízení a Usnesení BÚ o stanovení termínů.
Naši zástupci ve správním řízení navštívili v pondělí 16. 4. 2012 OBÚ v Plzni, seznámili se studiemi předloženými báňskému úřadu a vyžádali si jejich kopie.
Po prostudování získaných materiálů a reakci OBÚ na náš podnět k dalšímu přerušení řízení připravíme naši odpověď na usnesení báňského úřadu o termínech. Dne 25. 4. 2012 odeslali manželé Pánkovi a Krejčí odvolání proti usnesení o termínech. Odvolání postavili na nepřiměřeně krátkých lhůtách, nerovném postavení účastníků řízení a z procesní opatrnosti také opakují náš požadavek na provedení biologického hodnocení dotčených pozemků v DP Ktiš.
Manželé Krejčí ještě odvolání doplnili o nedostatky ve vypracovaných studiích a v dopise báňskému inženýrovi odpovědnému za vedení správního řízení sdělili informace o jejich zdravotním stavu a o skutečnosti, že těžba v lomu Ktiš poškodí jejich individuální zdraví a zhorší kvalitu života. Po konzultacích s odborníky jsme ještě odeslali podnět na zamítnutí žádosti Garnet Group a.s. o povolení hornické činnosti z důvodů nevyřešeného střetu zájmů s využitím obecního pozemku v DP.
Mezitím jsme dostali odpověď od odboru ŽP Městského úřadu v Prachaticích na naši informaci o nových skutečnostech a na žádost o odstranění nedostatků v biologickém hodnocení záměru těžby. Sdělují nám, že společnost Garnet Group a.s. byla upozorněna na výskyt zvláště chráněných rostlin v DP a na nutnost povolení výjimky ze zákazů u odboru ŽP Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Dále nám sdělují, že měli pro vydání svého závazného stanoviska o vlivu záměru těžby na les jako významný krajinný prvek dostatečné podklady, protože vyhodnocovali především vliv záměru na ekologicko-stabilizační funkci lesa. Tvrdí, že les obdobného charakteru a přírodní hodnoty jako v DP se nachází i v okolí na těžbou nezasažených částech lesního komplexu a tudíž ekologická stabilita lesního komplexu bude i po odlesnění zachována.
Skutečnost, že nikde v okolí DP se nevyskytují unikátní matečné jedle o průměru kmenů 255 cm a výšce 35 m, že les je ukázkovým příkladem přirozeného zmlazení a že vytváří unikátní biotop pro existenci zvláště chráněných a ohrožených rostlin a živočichů je zřejmě moc nezajímá.
Dokumenty jsou jako obvykle uvedeny v sekci Dokumenty pod názvy:
Odvolání proti usnesení o termínech1
Odvolání proti usnesení o termínech2
Dopis BÚ o individuálním zdraví
Podnět na zamítnutí žádosti
Odpověď ŽP MÚ Prachatice na podnět o biologickém hodnocení.

Dne 20. června 2012 vydal OBÚ rozhodnutí o zrušení usnesení o stanovení termínů, kterým reagoval na odvolání účastníků řízení.
V rozhodnutí se uvádí, že OBÚ netrvá vzhledem k uplynutí lhůt z původního usnesení na jejich dodržení a není schopen stanovit nové lhůty tak, aby nebyla některému účastníkovi řízení způsobena újma.
Proti tomuto rozhodnutí jsme se opět prostřednictvím svých zástupců odvolali, navrhli jsme jeho zrušení a také z důvodů nedostatečnosti podkladů ze strany žadatele o licenci, nerovného zacházení s účastníky řízení a neopodstatněných průtahů v řízení jsme navrhli ukončení správního řízení.
Dokumenty jsou uvedeny v sekci Dokumenty pod názvy:
Rozhodnutí OBÚ o zrušení usnesení o termínech
Odvolání proti zrušení termínů

Český báňský úřad vyhověl dne 13. září 2012 našemu odvolání proti usnesení OBÚ o zrušení termínů ze dne 20. června 2012, zrušil předmětné usnesení OBÚ a vrátil věc OBÚ k novému projednání.
Zároveň vydal stejného dne usnesení, ve kterém nevyhovuje žádosti naši zástupců ve správním řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti OBÚ a zastavení správního řízení.
Správní řízení tedy pokračuje dále a úřad čeká na dohodu mezi těžaři a obcí o používání obecního pozemku v DP k těžbě.
Dokumenty jsou uvedeny v sekci Dokumenty pod názvy:
Rozhodnutí ČBÚ o zrušení usnesení o termínech
Usnesení ČBÚ o nevyhovění žádosti o zastavení správního řízení.

Dne 12. prosince 2012 OBÚ konečně vydal usnesení o zastavení správního řízení o povolení hornické činnosti v DP Ktiš z důvodů nevyřešení střetu zájmů mezi povolovanou hornickou činností a ohroženými právem chráněnými objekty a zájmy. Zjednodušeně řečeno: těžaři nedoložili ve stanovené lhůtě souhlas obce s těžební činností v jejím katastru, souhlas obce s prováděním těžební činnosti na jejím pozemku v DP a výjimku ze zákazů u nově zjištěných zvláště chráněných druhů rostlin. S potěšením tedy můžeme konstatovat, že naše úporné téměř dvouleté snažení se konečně setkalo s úspěchem a budiž všem dobrým příkladem, že i zdánlivě naprosto prohraná věc může vést k vítěznému konci.
Usnesení je uvedeno v sekci Dokumenty pod názvem Rozhodnutí OBÚ o zastavení správního řízení.
Tímto usnesením také uzavíráme tuto rubriku.