Stručný popis záměru těžby v povrchového dolu Ktiš. PDF Tisk Email

 

 

 

Jedná se o těžbu výhradního nerostu - abrazivních granátů – v již stanoveném dobývacím prostoru Ktiš č. 71153 na pozemcích s parcelními čísly 42/1 a 43/35 v k.ú. Ktiš. Plocha dobývacího prostoru je asi 3,8 ha.
Ložisko bude těženo ve stěnovém lomu s třemi etážemi na úbočí kopce. Výška 1. etáže bude max. 21 m, 2. etáže 16 m, a 3. etáže 15 m. V první fázi bude zahájena těžba ložiska na první, v minulosti již roztěžené etáži, s pracovní plošinou v 776 m n.m. Těženo bude celkem 50 000 t horniny za rok po dobu 27 let.

Vypočtený obsah granátu v hornině je 22%, předpokládaná výtěžnost bude nižší cca 20%, z vytěžené horniny bude tedy v úpravně separováno přibližně 10 000 t granátu/rok.
Hornina bude těžena pomocí clonových odstřelů (4-5 odstřelů ročně, v rámci jednoho odstřelu bude rozpojeno 12 500 t horniny pomocí 3,2t trhaviny). Nadměrné kusy rubaniny budou druhotně rozpojovány bouracím kladivem nebo ocelovou koulí pouštěnou ze lžíce nakladače nebo hydraulického rypadla.
Druhotné rozpojování bude prováděno nárazově, vždy po nahromadění většího množství nadměrných kusů rubaniny. V prostoru lomu bude surovina podrcena na mobilní lince na frakci 0-63 mm a odvezena do zpracovatelského závodu mimo dobývací prostor.
Upravená surovina, tj. granát bude využita k výrobě granátového koncentrátu s obsahem granátu min. 95 %. Vedlejší produkty z úpravy horniny, tj. křemen a živec budou využity jako křemen-živcový písek, přísada při výrobě keramiky. Drcení rubaniny a celý provoz lomu bude prováděn dodavatelským způsobem, mobilní drtící linka bude do lomu přivezena vždy na potřebnou dobu pro drcení po jednotlivých odstřelech.
Drcení bude prováděno v lomu 4-5 x ročně přibližně při kapacitě 120 t/hod po odstřelu celkem 104 hod provozu, tj, 13 prac. dní. Drcení by v lomu tedy mělo probíhat 52 – 65 pracovních dní v roce. Těžba bude probíhat 9 měsíců v roce, v termínu od 1.3. do 30.11., provoz lomu bude jednosměnný s 8 hodinovou prac. dobou.
Předpokládá se, že k provozu lomu budou potřeba max. 2 až 3 pracovníci. Doprava nadrcené suroviny bude zajišťována výhradně nákladní dopravou směrem na Smědeč a dále podle posledních informací směrem na Netolice, a to nákladními automobily s nosností 25 t. Expedice bude probíhat v pracovních dnech 9 měsíců v roce, tj. 189 prac. dnů a to pouze v denní době.
Při těžbě 50 000 t za rok a při 189 dnech expedice bude přepravováno 265 t denně, tj. 11-12 aut s tonáží 25 t, tj. 22-24 průjezdů osadou Smědeč denně.
Po vytěžení ložiska, tj za 27 až podle množství těžené suroviny třeba 50 let, je navrženo opětovné zalesnění na všech plochách, kde to bude reálné. Kromě samovolně probíhající sekundární sukcese budou na přístupných místech vysázeny dřeviny s ohledem na stanovištní podmínky. Podél horní hrany těžební jámy bude vybudován ochranný val, který bude plnit zejména bezpečnostní funkci. Těleso valu bude zalesněno náletovými dřevinami z okolí. Náletové dřeviny se také uchytí na přímo na skalních stěnách. Převážná část dna lomu bude zalesněna a v severovýchodní části bude vytvořeno malé jezírko.