Lom Ktiš v Prachatickém deníku PDF Tisk Email

Lom Ktiš v Prachatickém deníku V měsíci listopadu 2012 bylo obnovení těžby v lomu Ktiš celkem nečekaně ve středu zájmu Prachatického deníku. Vyšlo celkem 5 článků o posledním vývoji situace okolo obnovení těžby a dohody mezi obcí a těžaři o užívání obecního pozemku v dobývacím prostoru k těžbě. Autor článků pan Miroslav Fuchs mimo jiné oslovil i zástupce společnosti Garnet Group pana Karla Hrona a pana Jana Štýbra s žádostí o vyjádření. Články jsou k přečtení na odkazech:

http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/ktissky-granat-zatim-dal-zustane-ukryty-pod- zemi-v-lomu-za-obci-20121113.html

http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/bez-uzavreni-smlouvy-a-souhlasu-obce-se-v-tuto-chvili-tezit-neda-20121115.html

http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/podminky-tezaru-jsou-pro-obec-nevyhodne-20121115.html

http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/moznost-vyjadrit-se-zatim-firma-nevyuzila-20121115.html


http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/kdyz-jsme-ustoupili-prisla-dalsi-omezeni-20121122.html

Těší nás pozornost, kterou Prachatický deník věnuje problematice obnovení těžby v lomu Ktiš a nemáme ani v úmyslu komentovat obsah článků. Avšak po přečtení odpovědí pana Karla Hrona na otázky položené v posledním článku se cítíme povinni reagovat, protože vyjádření výše jmenovaného předsedy představenstva těžařské společnosti zcela neodpovídá skutečnosti. Obě verze návrhů nájemních smluv na obecní pozemek v lomu, které jsou dále zmiňovány, jsou uvedeny v sekci Dokumenty - archiv pod názvy:

Smlouva o nájmu obecního pozemku v DP Ktiš
Návrh nájemní smlouvy od pana Hrona.

Komentáře k jednotlivým odpovědím následují v pořadí uvedení v článku. Pro stručnost nebudeme uvádět znění komentované odpovědi.

1. Je pravdou, že na návrhu smlouvy se pracovalo několik měsíců a je pravdou, že zejména druhý zástupce společnosti pan RNDr. Jan Štýbr se snažil o dohodu. Oba představitelé Garnetu společně s vyjednavačem obce panem Mgr. Josefem Brožem sestavili kompromisní podmínky a pan Brož je předal renomované právní kanceláři BBH, která je převedla do formy smlouvy o nájmu obecního pozemku v lomu Ktiš. Tento poměrně složitý návrh smlouvy řešil hlavně vymahatelnost dohodnutých podmínek a záruky pro obec a její občany. V žádném případě se nejednalo o předkládání stále tvrdších podmínek a snahu o vytvoření „nepodepsatelné“ smlouvy, jak tvrdí pan Hron. Smlouva je výsledkem kompromisního vyjednávání, řada požadavků občanů, které předložilo k projednání OS ZK nebyla ze strany Mgr. Brože akceptována. Nerozumíme tomu, proč se tedy společnost Garnet sama podílela na vzniku této smlouvy. Zřejmě už od samého počátku společnost neměla v úmyslu tuto smlouvu podepsat. V březnu 2012 si OS Zdravé Ktišsko pod tlakem výhružného dopisu právních zástupců těžařů zastupitelům obce (je uveden v sekci Dokumenty- archiv pod názvem Otevřený dopis PRKu zastupitelům obce Ktiš) uvědomilo vážnost situace a sestavilo podmínky tolerance těžby v lomu, které byly z velké části přijaty zastupiteli obce a částečně se pak promítly i do nájemní smlouvy. Tyto podmínky byly předány zastupitelům 28. 3. 2012, tedy ještě před zahájením intenzivních jednání o dohodě. Žádné jiné podmínky nevznikly a tudíž ani nemohly být dále předkládány.

2. Je pravdou, jak uvádí pan Hron, že snaha o realizaci záměru těžby trvá několik let. Garnet nechal vypracovat podklady pro posouzení záměru těžby na životní prostředí a před občany i ostatními zastupiteli obce v dobře skrytém zjišťovacím řízení proběhlo posuzování záměru s kladným závěrem. Mluví-li pan Hron o paní starostce jako o jediném zastupiteli obce, který projevil zájem a přání dát na obecní úřad podklady pro nahlédnutí, musíme mu připomenout, že probíhalo již zmíněné zjišťovací řízení a obec byla dotčeným samosprávným celkem. Povinností paní starostky jako statutárního zástupce obce bylo informovat ostatní zastupitele o záměru a poté se k němu vyjádřit. Nic z toho se nestalo. Ani my, občané jsme neměli ponětí, že něco takového probíhá. Paní starostka tehdy pochybila a nesplnila svoji informační povinnost. Předané podklady, tedy Oznámení záměru a POPD byly nejen před občany, ale i před ostatními zastupiteli utajeny a celá záležitost se provalila až v březnu 2011 po tajném jednání ZO v souvislosti se správním řízením o povolení těžební činnosti v lomu Ktiš.Teprve v březnu 2011 se o celé kauze a přesných parametrech těžby dozvěděli občané a začalo se konat v jejich prospěch. Do té doby měl Garnet k dispozici ze strany obce dokumenty ověnčené nejasnostmi a pochybnostmi. Mluví-li pan Hron o opakovaných písemných souhlasech obce, míní zřejmě souhlas s těžební činností z června roku 2010, který byl vystaven na základě jednání ZO z 14. června 2010 a podivného zápisu z tohoto jednání, který byl později některými zastupiteli označen za zmanipulovaný a nepravdivý. Byl dokonce předmětem usnesení ZO z 6. 12. 2011 o předání policii ČR k vyšetření okolností jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že tento písemný souhlas byl později odvolán, tlak na splnění tohoto usnesení zastupitelstva pominul a usnesení se nerealizovalo. Oním opakovaným souhlasem pak míní zřejmě souhlas, který byl odeslán na OBÚ v Příbrami a vznikl na tajném jednání ZO, které se uskutečnilo po zahájení správního řízení o povolení hornické činnosti v březnu 2011. Jednání bylo později po nátlaku veřejnosti pro protiprávnost zrušeno a souhlas s těžbou na něm vzniklý samozřejmě také. Takže společnost měla pouze jeden souhlas a i ten byl posléze odvolán. Zmiňuje-li se pan Hron o zastupitelích, kteří jsou nyní proti těžbě a nikdy nevyjádřili zájem o detailní představení záměru těžby, můžeme pouze konstatovat, že tito zastupitelé udělali jednu velkou chybu, a to, že bez výhrad věřili paní starostce a panu Štýbrovi. Oba je ujišťovali, že se bude jednat o drobnou těžbu v řádu 10 000 tun za rok, o které občané nebudou ani vědět. O tom, že se jedná o lom s rozlohou cca 4 ha, výškou stěny 60m a s roční těžbou 50 000 tun se dozvěděli až po odhalení existence dokumentů o těžbě a provalení celé záležitosti na veřejnost. Dojde-li k soudním řízením o vymáhání kompenzací za zmařenou investici, kterým těžaři vyhrožovali už dříve ve výše zmíněném Otevřeném dopise z prosince 2011 doufáme, že na nich bude odhaleno celé pozadí podivných a podezřelých okolností doprovázejících počátek povolovacího procesu na obci.

3. Pan Hron má opět pravdu v tom, že finanční přínos obce by mohl dělat až desítky procent současného obecního rozpočtu, který je cca. 12 mil. Kč. Co už ale neříká, je že pouze při dodržení ustanovení obecního návrhu smlouvy, který mluví o obratu a nikoliv o zisku, ošetřuje činnost dceřiných společností, mluví o granátu jako o konečném produktu a nikoliv o kamenivu a kamenolomu a obsahuje záruky pro zajištění tohoto příjmu pro obec. Upravená smlouva podle pana Hrona je bezcenným cárem papíru, který nedává obci žádné záruky příjmu a ochrany kvality života občanů a proto je pro obec nevýhodná. Pro pana Hrona je asi těžko pochopitelné, že obec, jako každý dobrý hospodář, chce za jeho devastující podnikání ve svém katastru kompenzace a že každá devastace životního prostředí musí být minimalizována. Je pro něj také asi nepochopitelné, že penězi se naše unikátní životní prostředí nedá nahradit. Občané jsou holt pro pana Hrona pouze obtížnou přítěží v jeho podnikání.

4. Počet vytvořených pracovních míst je pro každou obec důležitým faktorem a spolu s finančním příjmem tvoří velmi důležité ukazatele pro rozhodování o realizaci každém záměru. Ovšem v tomto případě se vždy slibovaný počet pracovních míst lišil podle toho, jak moc těžaři potřebovali povolení obce a jak potřebovali ovlivnit místní obyvatelstvo. Zpočátku to byly 2 pozice, pak 4 a šlo-li o hodně, tak dokonce 20. Poslední návrh hovořil o 16. Důrazně se ohrazujeme proti výrokům pana Hrona, že obci nezáleží na zaměstnávání místních, které dokládá naprosto nepravdivým tvrzením o požadavku na omezení dopravy rubaniny pouze na úterý až čtvrtek. Obecní návrh smlouvy jasně mluví o Po až Čt od 7 do 15.30 hod. a o Pá od 7 do 12 hod. Opět důkaz manipulace a účelového zkreslování. Pan Hron se také zmiňuje o minimalizaci vlivu lomu na přímé okolí v souvislosti s variantou těžby bez drcení v katastru obce. Ano, jsme rádi, že se tady nebude drtit, ale o tom, že obec zajistila pro drcení vhodnou lokalitu se už nezmiňuje. Pro drcení mu bylo nabídnuto místo vzdálené cca 400 m od lomu, na bývalé skládce komunálního odpadu, kterou by obec na vlastní náklady sanovala pro jeho potřeby. Je dobře přístupné, je umístěno v dolíku a obklopené lesem, má vlastní zdroj vody pro zkrápění drtící linky v přilehlém potoce a řeší většinu problémů s prachem a hlukem.

5. Představitelé společnosti Garnet Group byli v Ktiši už mnohokrát. Jednali s mnoha lidmi a snažili se občany přesvědčovat různým způsobem. Naposledy i nabídkou vysokých finančních prostředků pro každého obyvatele, podporou školy, spolků a jiných. Ovšem jen za jimi definovaných podmínek, které by je k ničemu nezavazovaly. Když ale nyní došlo na formulaci skutečně výhodných podmínky pro obec a její občany spolu s definováním záruk, tak už jsou pro ně nepřijatelné. S úsměvem vnímáme obavu pana Hrona o pravdivosti komunikace v mediích vyjádřenou na konci článku a vzpomínáme na poslední akci jeho anonymní páté kolony v Ktiši, která je popsána v článku Reakce OS na klamný plakát... Nabízí se přirovnání Zloděj křičí, chyťte zloděje!