Události na jaře roku 2012 PDF Tisk Email

Stručná informace o událostech okolo lomu na jaře 2012

Na jednání se zástupců našeho sdružení s představitelem firmy Garnet Group, a.s., panem Hronem, které se uskutečnilo 29. 4. 2012 za účasti pana Mgr. Josefa Brože, zastupitelky obce paní MUDr. Heleny Krejčové a dalších v místním lomu a týkalo se podmínek sdružení pro toleranci těžby v lomu Ktiš, nám pan Hron oznámil, že potok pod Krákorkou je kontaminován ze staré obecní skládky.
Vzhledem k tomu, že pan Hron své velmi závažné tvrzení i přes naši žádost nedoložil, rozhodli jsme se provést na vlastní náklady orientační rozbor vody z potoka pod obecní skládkou.
Z laboratorních protokolů vyplývá, že odebrané vzorky žádnou kontaminaci neobsahují a hodnocení naopak potvrzuje, že voda v potoce je velmi kvalitní.
O důvodech tvrzení pana Hrona můžeme jen spekulovat, ale jen potvrzují neupřímné jednání těžařů a snahu vyhnout se navrhovanému umístění drtičky kamene do prostoru bývalé skládky, které by vyřešilo většinu problémů se zpracováním rubaniny z místního lomu.
Firma Garnet Group, a.s. poté vyvinula velkou aktivitu a nátlak na obec směřující k dosažení alespoň nějaké dohody s obcí, která by umožnila doložit na OBÚ vyřešení střetu zájmů ohledně používání obecního pozemku k těžbě. Zástupci Garnet Group, a.s. se také pokusili na OBÚ zpochybnit pozastavení souhlasu obce s hornickou činností a s pomocí některých zastupitelů napadnout usnesení OZ, které pozastavení odsouhlasilo.
Naštěstí se tyto snahy společnosti Garnet Group, a.s. nepodařilo dovést do úspěšného konce. Na jednání zastupitelstva obce dne 18. 5. 2012 za přítomnosti právních zástupců obce a představitele těžařské firmy pana dr. Štýbra bylo naopak dohodnuto, že obě strany podají společně žádost o přerušení správního řízení na dobu 3 měsíců, aby měly prostor k uzavření dohody o užívání obecního pozemku v DP Ktiš, která by vzala v úvahu i naše podmínky tolerance těžby vycházející z petice občanů Ktišska proti obnovení těžby.
Tato dohoda by zmírnila dopady těžby na občany Ktiše, Smědče a Dobročkova, garantovala by výhody pro obec a alespoň částečně zabránila devastaci našeho životního prostředí. Byla by také podkladem pro další jednání zastupitelů obce o místním referendu.
Bohužel dohoda o přerušení byla většinovým vlastníkem firmy Garnet Group, a.s., panem Hronem odmítnuta a žádost o přerušení řízení podána nebyla. Těžaři tak opět ukázali neochotu k uzavření písemné dohody s obcí a nechuť k jakýmkoli závazkům, které by jim do budoucna mohly ztížit další nakládání s těžebními právy, např. jejich prodej, o kterém se v poslední době spekuluje.
Laboratorní zpráva a protokol o zkoušce vody jsou obsaženy v sekci Dokumenty pod názvy: Laboratorní zpráva Krákorka a Protokol o zkoušce Krákorka.

Zapsal: ing. Jemelka