Zápis ze schůzky s p. RNDr. Štýbrem. PDF Tisk Email

Ve středu 11. 4. 2012 se v pozdních odpoledních hodinách uskutečnila v Prachaticích schůzka s představitelem firmy Garnet Group, a.s., panem RNDr. Janem Štýbrem.
Za naše sdružení se zúčastnili pánové ing. Pavel Pánek, Roman Frček a ing. Jan Jemelka.
Celé setkání se neslo ve věcném a seriózním duchu bez jakékoliv známky emocí a vzájemné nedůvěry. Pana Štýbra jsme na začátku jednání opět upozornili, že nemáme mandát na projednávání našich podmínek pro toleranci těžby v lomu. Sdělili jsme mu, že podle našeho názoru bude s nimi o podmínkách jednat právní zástupce obce na základě pověření zastupitelstva obce, my jsme pouze připraveni navázat vzájemný kontakt a vyslechnout si jeho důvody pro svolání schůzky.
Pan Štýbr omluvil neúčast pana Hrona jako hlavního akcionáře firmy, který je delší dobu v zahraničí, informoval nás o trvání jejich záměru obnovit těžbu v lomu, ukázal nám vypracované studie pro báňský úřad a konstatoval, že výhružné dopisy jejich právní kanceláře zastupitelům obce byly nešťastné.
Prohlásil, že z jeho pohledu je další vývoj možný pouze po dohodě všech zainteresovaných stran a že v žádném případě nemá zájem o řešení problémů soudní cestou.
K podmínkám tolerance těžby pouze dodal, že z 80 až 90 % jsou z jeho strany přijatelné a realizovatelné. Seznámili jsme ho s polohou navrhované komunikace kolem Černé borovice na mapě a vyslechli jsme staronové úvahy o využití Krákorky pro drcení a předzpracování rubaniny. Pan Štýbr s námi souhlasil, že přeprava rubaniny přes Smědeč je velmi nevhodná, přináší překračování emisních norem a neúměrnou zátěž místních obyvatel a potvrdil, že námi navrhovaná komunikace by mohla být řešením.
Dále nás seznámil s geometrickým plánem současné přístupové komunikace do lomu a s úvahou o využití pouze současné odlesněné části lomu pro těžbu, vyhnutí se obecnímu pozemku a nutností provedení poloprovozních zkoušek, které by prokázaly nebo vyvrátily ekonomickou návratnost a technologickou připravenost zpracování granátové rudy. Potvrdil značnou finanční náročnost a problém se zpracováním konečných jemných frakcí granátu a snažil se na základě seismické studie vyvrátit naše obavy z otřesů způsobených trhacími pracemi.
Po krátké diskusi o možnosti zrušení dobývacího prostoru a problému odpisu zásob vyhrazeného nerostu jsme se rozloučili bez jakéhokoliv konkrétního závěru a s představou dalšího setkání v širším kruhu za účasti obce a jejich právních zástupců.
Z našeho pohledu musíme schůzku hodnotit jako pozitivní a věcnou a doufáme, že může naznačovat změnu k lepšímu v přístupu těžařské firmy k nám, obyvatelům Ktišska.
Náš dojem však potvrdí teprve další vývoj událostí.

Zapsal: ing. Jemelka