PDF Tisk Email

Občanské sdružení Zdravé Ktišsko stanovilo jako jednu ze svých hlavních priorit ochranu zdraví obyvatel obce Ktiš i přilehlých osad.
Těžba a drcení kamene v lomu přináší řadu negativních vlivů na lidské zdraví. Jde o vliv prachu, hluku, otřesů apod. Před nimi se musíme chránit.
Orgány hygienické služby posuzují pouze tzv. veřejné zdraví, což se týká jenom obecných principů ochrany zdraví anonymní veřejnosti. Zvýšení prašnosti, hluku apod. jinak ovlivní mladého, zdravého člověka, ale jinak zdraví těhotné ženy, jinak zdraví dětí různého věku a úplně jinak zdraví staršího člověka, trpícího různými nemocemi.
U lidí s nemocí plic a srdce může i menší zvýšení prašnosti vyvolat značné zhoršení jeho obtíží. Je to následkem zhoršení konkrétní nemoci. Týká se to třeba astmatu, zánětů plic i dýchacích cest, srdečního selhávání a dalších. Toto zhoršení může být různě závažné, ale při delším působení a častém výskytu zvýšené prašnosti dochází ke zhoršení celkového zdravotního stavu. Tím prokazatelně nastává snížení kvality života takových lidí, což je nepřípustné.
Někdy může dojít i k dřívějšímu úmrtí, než v čistém životním prostředím. Je proto nutné zohlednit účinky případné těžby na zdraví každého, takto ohroženého člověka v obci.
Každý občan má z Ústavy zajištěno právo na ochranu zdraví. Aby ochrana byla účinná, musí být zohledněn jeho konkrétní zdravotní stav a to ještě před zahájením těžby. Lidé v blízkosti lomů a jiných zdrojů znečištění, kteří se spolehli jen na hygienická posuzování veřejného zdraví, si často uvědomí následky, až když se objeví konkrétní obtíže např. s dýcháním. To už je však pozdě.
K poškození jejich zdraví již došlo a zastavit rozběhnutou těžbu je právně obtížné, velmi drahé a často nemožné. Proto musí lidé své námitky uplatnit včas, tj. co nejdříve.
Uplatnění požadavků na ochranu zdraví je nezbytné i tomu, aby bylo možné takové lidi alespoň finančně odškodnit, kdyby z nějakého důvodu k poškození zdraví v důsledku těžby přece jen došlo. Směšné částky několika tisíc korun jsou minulostí, dnes se může v jednotlivých případech jednat i o miliony korun. Záleží na míře a závažnosti poškození zdraví. Netýká se to jen starých lidí, ale také třeba dětí s chronickými či opakujícími se infekcemi, s alergií apod. Předpokladem je souhlas každého člověka s případným přešetřením jeho zdravotního stavu i s doložením informací o jeho zdraví věcně a místně příslušným správním orgánům.
Ochranou zdraví občanů při ohrožení tak problematickou činností, jakou je těžba a drcení kamene v lomu, by se mělo zabývat obecní zastupitelstvo. Je smutné, že zastupitelé kromě dr. Krejčové v tomto smyslu nedělají vůbec nic. Skutečností ale je, že aktivita dr. Krejčího a ing.Pánka vedla k vyloučení řádně nekonajícího báňského inspektora ze správního řízení o povolení těžby v Ktiši.
Nově pověřený inspektor akceptoval návrhy ing. Pánka a dr. Krejčího a nařídil firmě Garnet Group, a.s. provedení několika nových odborných studii. Jde o prašnost, o spodní vodu, radon, o vliv otřesů při výbuchu, o hluk a o vliv těžby na zdraví lidí žijících v blízkosti lomu.
Protože zohlednění zdraví konkrétních lidí není jednoduché k vyřízení, obyvatelé Ktiše a okolních osad, kteří o to budou mít zájem, se mohou v této věci obrátit mailem, telefonicky či osobně na MUDr. M. Krejčího, který jim poradí, jak postupovat v jejich konkrétním případě.
Naše zdraví je tím nejcennějším, co máme a nenechme si ho ničit jen proto, že někdo usiluje o stamilionové zisky z těžby a zastupitelé tomu jen trpně přihlížejí.


Za výbor OS Zdravé Ktišsko MUDr. Miroslav Krejčí (tel. 607 688 180)
Ing. Jan Jemelka